Followers

PUTIN

måndag 31 maj 2010

SaLuSa 28 maj, 2010

Jag är SaLuSa från Sirius och framför hälsningar från den Galaktiska Federationen till er alla, med tack till er för er tro på oss och de högre Ljusets krafter.

Ni är stora själar som vi mycket beundrar, och vi skickar vår kärlek för er upplyftning.När sanningen gör framsteg så arbetar de som förkastar den med att motarbeta den och sprida disinformation. Det krävs därför av er att vara urskiljande med vad ni accepterar, och att ni finner källor som är konsistenta och pålitliga. Som alltid så bör er intuition vara er guide, och om nödvändigt kan ni alltid sätta något åt sidan till dess att ni kan fatta ett klart beslut om det. Med tiden kommer ni att finna att ni blir skickliga på att upptäcka tvivelaktiga meddelanden eller artiklar. Om det inte ringer sant för er, skall det helt klart inte ges ert accepterande. Som vi dock vill påpeka så behöver ni också ett öppet sinne så att er förståelse av sanningen kan expanderas när det är möjligt. Det är pågående och kommer att gå framåt med stora steg när vi väl öppet kan komma till er. Allt som är möjligt kommer att göras för att införa sanningen på ett mjukt sätt, utan något dömande av dem som har tillåts sig själva att bli missledda. Sanningen kommer alltid att bära Ljusets energi och det kommer att svepa bort de falska lärorna och avsiktliga lögner, vilka har befläckat skrifterna och gamla lärdomar.

Sanningen börjar med den allena och omnipotenta Guden i er Universum. Många dödliga må ha setts som gudar och benämnts som sådana, men det finns i verkligheten bara En Allsmäktig Gud. Olika namn kanske har använts, och en del själar har förtjänat att kallas helgon, men det finns bara En Sanning, och En Gud. Det är en bra utgångspunkt, vilken kommer att föra folk samman och sätta stop på påståendena att en persons Gud är bättre än en annans. Nästa steget är att avföra de lärdomar som inte kom ifrån Gud eller hans sanna tjänare. Guds Lagar är ganska klara och baserade på Ovillkorlig Kärlek, och något mer ringa är inte baserat på Guds ord. Nya lagar kommer att följa med Människan då han lyfts upp, och med hans högre medvetande nivå så kommer de att ge honom än mer frihet än tidigare. Livet i Galaxen är så varierat och vid olika stadier av utveckling, att Människan kommer att behöva veta hur han sköter sig.

Livet är absolut inte tråkigt på Jorden, men ni är aldrig helt fria att göra som ni vill. Verklig frihet är när Galaxen är öppen för att resa i, och det kommer till er i sinom tid. Med våra avancerade typer av transportmedel så är distans inget problem och vi kan ofta fara till avlägsna stjärnor når vi så önskar. Det är också behjälpligt att det inte finns några problem med oss personligen, då vi har perfekt hälsa och åldras inte som ni gör. Våra rymdfarkoster är också helt själv försörjande och förser oss med alla våra behov. Vi skulle i själva verket kunna överleva i dem under flera hundra år, såsom ni förstår tid. Tiden är inte konstant och till en början med skulle ni finna resandet i yttre rymden underligt till en början med, men ni börjar nu förstå tanken att det förgångna, nuet och framtiden alla är i Nuet.

Låt oss komma tillbaka till Jorden, eran tid har tagit slut och i framtiden kommer ni att sätta er erfarenheter till god användning. Ni har dykt djupt och skall nu komma upp igen ganska spektakulärt med en kvantum steg in i de högre domänerna. Er framtid kommer inte att ha någon liknelse med dualitet och istället ge er all lycka, och möjligheter att dela med er av er av den vishet ni har fått till andra. Kom ihåg att ni kommer att ha blivit de Mästare som ni verkligen är, och blir välkomna in i andra livsöden. Livet överflödar, och det existerar överallt och tar sig fram längs en utvecklingsväg såsom ni har gjort. Mycket av det är osynligt för era ögon eftersom det vibrerar med en annan hastighet än er. Som en uppstigen Varelse och genom makten av tanken kommer ni att ha förmåga att justera till det, precis som vi ibland gör. Ni kommer att ha många attribut som kommer att förefalla helt remarkabla, som till exempel att vara på två platser samtidigt.

Situationen på Jorden går nu mot ett avgörande, och det är nu bara fråga om månader innan ett stort steg framåt kan tas. Det finns naturligtvis alltid en viss grad av osäkerhet, på grund av det antal människor som är involverade för att göra svepande förändringar. Allt är helt klart redo, och vi justerar kontinuerligt våra planer enligt förändringar på Jorden. Vårt framträdande kommer att bli välplanerat och föregås av lämpliga uttalanden, vilka är nära att komma ut. Dessa är kritiska för vår ankomst eftersom alla andra vägar skulle tolkas som en kraftvisning från vår sida. Detta är inte vårt sätt, och även när det slutgiltiga datumet för när vi skall visa vägen kommer det fortfarande at göras genom era ledamöter. Det är en sak att visa våra skepp och oss på ett avslappnat sätt, men det är nu viktigt att få er överenskommelse om en öppen landning och officiell kontakt med era ledare.

Vad som än händer på Jorden så förlora aldrig på siktet på varför ni är i sluttiderna. Upplyftningen är den väsentligaste aspekten av era framtida erfarenheter. Vad som händer nu är kaoset som efterföljs av de mörka krafterna; de är förlorade och försöker att vinna tid genom att förhindra oss från att komma. Det knepet kommer inte att fungera och ju längre det pågår desto mer slår det tillbaka mot dem genom att skapa mer motstånd inom sina egna led. De håller på att kollapsa inåt och slås för att hålla huvudet över vattnet, med det blir förgäves eftersom deras kapitulering är säkrad. Det är som ni kanske skulle säga en smutsig affär, men det är oundvikligt när man har att göra med dem som inte har något samvete när det gäller deras handlingar. De saknar också medlidande för dem vilkas liv de har förstört, men en dag kommer de att stå till svars för alla sina missdåd.

Fortsätt på bästa sätt ni kan, men vetskap om att ert lidande inte kommer att bestå och snart ser ni den nya riktningen i vilken Mänskligheten rör sig i. Grunderna ligger redan på plats för en snabb förändring, när det gäller ert finansiella system. Våra allierade i många länder har kommit överens om en plan för metall baserad valuta, och slutet på pappersvalutan som har lett er till konkurs. Dessa är de väsentliga förändringarna för att sätta ett rättvist system på plats som skyddar era inkomster och tillgångar från icke-konstitutionella lagar. Förändringarna kommer att påverka hela världen och det är i högst grad meningen, så att ni är frilösta från orättvisa system som inkluderar era skattelagar. Det finns äntligen ett skimmer på horisonten, när som Ljuset tar sig in i varje hörn av er värld.

Jag är SaLuSa från Sirius och framför hälsningar från den Galaktiska Federationen till er alla, med tack till er för er tro på oss och de högre Ljusets krafter. Ni är stora själar som vi mycket beundrar, och vi skickar vår kärlek för er upplyftning.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

SaLuSa 26 maj, 2010

Allt detta förändras nu, och ni kan börja utrycka ert verkliga ni – en kärleksfull och fredlig själ.Glöm aldrig bort tankens kraft, den kan läka er som en individ och bestämma framtiden för er som ett kollektiv. Så, oberoende av vad som kommer på horisonten så kan ni bestämma hur det manifesteras i era liv. De kommande förändringarna som kommer att lyfta upp er blir välkomnade, med det finns också andra som involverar fysiska förändringar på Jorden. Beroende på var ni bor så kan de ha ringa om någon alls inverkan på er, och dessutom så kommer vår närvaro se till att de riktas på ett sådant sätt, för att undvika maximal skada. Vad som än händer runt omkring er så kommer er visualisering av införandet av en harmonisk och balanserad energi att hjälpa med att lindra effekten. Kom också ihåg att hjälp utifrån, såsom vår, är mer lättåtkomlig, när era böner och åkallan tas emot. Till exempel, det är bara på senare tid som ni har framfört en kraftig kallelse på hjälp från oss, och det har gett oss tillåtelse att reagera. Utan en sådan vädjan skulle det ha setts som inblandning i er fria vilja.

På Jorden har ni drakoniska lagar som ofta varken är rättvisa eller motiverade, och de har i själva verket introducerats enbart för att hålla en klar kontroll på allt ni gör. Ni är också under Universal Lag, som vi är, och såvida inte den observeras kommer än högre makter att träda in. Det har hänt många gånger när det gäller er civilisation, vilket har resulterat i möten och råd för att avgöra den rätta kursen för handling. Visa själar avgör vid sådana tillfällen och vi observerar och följer deras slutsatser. Människan tenderar att vara förhastad och tänker inte ännu på vad effekten av hans agerande blir på andra. Krig är till exempel sätten bland dem som inte har någon förståelse av Enheten av Allt Som Är. Inte bara tar de på sig enormt karma, utan de sätter tillbaka sin utveckling tillbaka. Det lättsinniga dödandet av oskyldiga människor som ett sätt att avgöra era motsättningar är en stor förolämpning av er Skapare. Ni har absolut ingen rätt att ta livet av en annan själ, och det faktum att detta äger rum är en indikation på hur efterblivna en del av er är. Vi är dock glad att kunna säga att när som Kärleken och Ljuset har spritt sig runt Jorden så blir livets helighet och dyrbarhet bättre förstått.

Inse att när som ni färdas på vägen mot Upplyftningen så höjer ni ert medvetande, och hela ert koncept och förståelse av livet kommer att förändras. Det är bara Gud som kan skapa livet som ni känner till det, och Människan kommer aldrig att kunna införa själar i sina egna skapelser. Jo, Människan kan skapa former med begränsat medvetande eller hybrider, men det är bara ett fordon för själen att innebo. Kan ni se, Mina Kära, varför ni inte kan ”äga” en annan själ, vilken är en fri ande som kan uppleva såsom den väljer att göra? När två själar bestämmer sig för att fortplanta sig, så har själen som tar på sig deras fysiska skapelse valt dem som deras föräldrar. Det är i högsta grad en själ att älska varmt och att guidas genom barndomen, och att tillåtas, när det är möjligt, att följa sin föredragna livs plan. Såsom föräldrar ofta finner så har en själ en kraftig iver att följa sina egna instinkter och har klara åsikter när det gäller var deras framtid ligger. Var stolt över en sådan själ och vet att ni har blivit utvald för ni har något av värde att ge till varandra.

Livet är i själva verket inte så komplicerat som det kan förefalla, och om ni förstår Universal Lag, såsom Lagen om Attrahering, kan ni göra mycket för att uppnå framgång. Karma upprepas ofta därför att lektionerna inte har förståtts och de kommer att fortsätta att konfrontera er tills att ni har gjort så. Var förvissad om att det är genom denna lag som ni kan finna er rätta väg och om ni vet hur ni använder den blir det mycket lättare. Ert livs plan tar naturligtvis överhanden och era Guider kommer att göra allt de kan för att se till att den uppfylls. Ni vill egentligen inte upprepa lektionerna om ni kan undvika det. Vi hör er fråga så ofta ”varför mig” när något otrevligt händer i ert liv, men tänk noga på den lektion som det för till er. Kom också ihåg att ibland inkarnerar en själ och ta konsekvenserna enbart för att hjälpa en annan själ. Vi måste därför informera er igen att det inte finns någon bestraffning involverad, och Gud fortsätter att älska er villkorslöst oberoende av vad ni tror.

Det är bara naturligt att varje själ önskar att bli älskad, och om ni först älskar Själv blir det lättare att uttrycka det när det gäller andra. Se i er själva och andra det gudom som ni är, och frisläpp allt dömande. Ni kommer att finna att livet plötsligt känns annorlunda, och att en fred träder in som inte har något motstycke. Lev och låt allt som är runt omkring er vara, och välsigna alla själar som delar er resa med er. Ni kommer att bli en inspiration för dem, och de kommer att börja förstå att Människan är en förnimmande Varelse. Dualitet har varit som att ni kastades till lejonen och ni har kämpat för att uppehålla er dignitet och rätten att bestämma er egen framtid. Håll fast vid era uppfattningar, men var alltid medveten om möjligheten att ta ett positivt steg framåt. Låt aldrig någon påtvinga er sina uppfattningar, särskilt om de är baserade på rädsla. Energin av Kärlek är ren och kommer till er från Skaparen, och den är bortom korruption och är allt som kommer att finnas kvar när förändringarna har ägt rum. Tänk på detta och gör ert bästa för att följa i fotstegen från era lärare om Sanningen.

När ni närmar er Upplyftningen kommer ni att finna att förändringarna inom Självt blir starkt uttalade. Ni kommer att veta med säkerhet att ni expanderar ert medvetande, vilket skulle vara förväntat från en som går på vägen av Ljus och Kärlek. Detta kommer att bli er försäkran att ni har kommit en god bit på vägen mot Upplyftningen, och att er fysiska kropp håller på att bli kristallin. Det är i själva verket nödvändigt om ni skall lyftas upp i er fysiska kropp, som i annat fall inte skulle kunna existera i de högre vibrationerna. När ni närmar er sluttiderna kommer ni att få adekvat vägledande om vad ni kan göra för att vara redo för ett underbart upplyftande. Det kommer naturligtvis att bara vara ett stadium i en kontinuerlig process, vilken kommer att se er förhöjas än högre i Ljusets riken.

Jag är SaLuSa från Sirius, och när ni har närmare engagemang med den Galaktiska Federationens medlemmar kommer ni att bli mer medvetna om nivån som ni för er in emot. Vi är i högsta grad era framtida själva, och i oss kommer ni att se alla de aspekter som är en del av ert Högre Självt. Vi påminner er ofta att ni är mycket mer än ni inser, och denna bristande erkännande är resultatet av tusentals år av träldom, vilket har gömt er sanna identitet. Er ställning har blivit degraderad och förvrängd genom intentionen av Illuminati grupperna att hålla er i mörkret och i ovetande. Allt detta förändras nu, och ni kan börja utrycka ert verkliga ni – en kärleksfull och fredlig själ.Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Översättare: Per Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

tisdag 25 maj 2010

SaLuSa 24 maj, 2010Det dröjer inte alltför länge innan ni introduceras till en del av våra medlemmar, och det kommer att ta bort mycket oro och tvivel då en del människor har fruktan inför vår närvaro.

Det finns under och häpnadsvärda upplevelser som nu väntar er, och när ni väl vet mer om dem vet vi att ni aldrig kommer att tillbaka på denna tid.


Detta år kommer utan tvekan att bli ett som man kan se tillbaka på som ett mycket historiskt år då det gäller er utveckling. Det är en tid när era ögon kommer att öppnas upp till sanningen, och når ni börjar kräva tillbaka er makt. Vad som har tagits från er kommer att återges, så att ni kan påbörja en ny period med egenmakt. Det kommer att ta tid att uppnå fullt återinförande via lagliga medel, men marken har redan blivit preparerad. De som har regerat med orätt kommer att avlägsnas, för att tillåta en mer spirituellt baserad regering att ta över. Det kommer att bli av en övergångsnatur tills att en reformation har införts för att sätta upp en som har godkännandet av folket.

En serie av tidigare regeringar har varit marionettdockor åt Illuminati grupperna, även om det inte fanns ett fullt medvetande om detta bland representanterna. Deras makt har influerat politiken runt om i världen, och om det blev nödvändigt så har mutor och korruption använts. Sanningen om deras aktiviteter avslöjas dock nu och deras illegala institutioner förbereds för att stängas. Så mycket kommer nu till ytan och det kommer att fortsätta att göra så, tills alla aspekter av de mörka krafterna har avlägsnats.

Er uppmärksamhet attraheras hela tiden av händelser i världen, Ljuset fortsätter att växa och skapar det skydd som behövs för er säkerhet. I det förgångna så har pendeln gått från den ena sidan till den andra, men Ljuset har nu övertaget. I framtiden kommer vägen att bli lugnare och lättare för er, men tillåt en del störningar, då det finns mycket mer som skall klaras upp. Dessa är alla positiva ändringar med Upplyftningen i åtanken, och inom den kvarvarande perioden innan den inträffar kommer monumentala förändringar att äga rum. Dessa är oundvikliga, med tanke på utsträckningen av den skada som har åsamkats er och er Jord under tusentals år. Det är inte bara en fråga om att återupprätta vad ni tidigare hade, utan att också att byta ut och avancera det till nya nivåer som lyfter allt upp. Det hela är uträknat så att det påskyndar upphöjningen i ert medvetande, nödvändigt för er Upplyftning.

Mina Kära, med er erfarenhet bör ni kunna segla igenom den kommande perioden av turbulens, utan att bli avledda från era mål. Se hela tiden slutresultatet istället för vad som skall infalla som en del av förändringarna. Oroa er inte för hur det skall uppnås, och var försäkrade om att allt slutar som förordnat. Inga krafter på eller utanför Jorden kan nu göra någon skillnad, och vi på den Galaktiska Federationen har som uppdrag att se till att ni är framgångsrika. Det dröjer inte alltför länge innan ni introduceras till en del av våra medlemmar, och det kommer att ta bort mycket oro och tvivel då en del människor har fruktan inför vår närvaro. Det finns naturligtvis negativa Rymdvarelser, men de förhindras från att blanda sig i er Upplyftning.

Många uppväckta själar söker vägar för att hjälpa andra att finna sin väg, och det är välkommet vid en tid när en del gör sina första försiktiga sökningar efter sanningen. Det rekommenderas att ni hjälper när ni blir tillfrågade, men när ni ger svar så chockera dem inte genom att ge dem alltför mycket på en gång. Ett sakta framåtskridande är mycket bättre, vilket tillåter att information blir försiktigt beaktad, och inte på något sätt påtvingad dem. Det kommer att bli ett kontinuerligt flöde av information av uppenbarelser när vi väl kan kommunicera med er via era media, och med dessa tidiga förändringar kan ni förvänta er en hel serie av program utformade för att väcka upp er.

Vi vill så gärna att ni ser bortom människans trossystem, som i stort sätt inte har blivit utmanat under flera århundraden. I så många ämnen som vetenskap och religion, har ni blivit ledda av dessa lärda akademiker som påstår sig veta sanningen. Faktum är att ni aldrig har slutat att vidga er förståelse, och även nu så tar ni kvantum steg. En del av era uppfattningar är resultatet av ärliga försök att ge er fakta. I andra fall, har de avsiktligt blivit manipulerade för att tillfredsställa egot hos dem som berörs, eller så har ni helt medvetet fått falskheter. Ni kommer att finna att mycket av vad ni har lärt er kommer att noga gås igenom och mycket kommer att vara undermåligt. Sanningen kommer att låta er omvärdera era uppfattningar, den kommer att stödjas av otvivelaktiga bevis.

När som tiden går kommer ni att ändras från en Varelse med begränsat medvetande till en Galaktisk Varelse med fullt medvetande. Då kommer ni vara den Mästare som ni verkligen är, och utlösa er fulla potential. Det kommer att finnas föga eller ingen jämförelse med den Varelsen ni nu är med begränsat medvetande. Efter tusentals år med att sakta finna er väg tillbaka genom upplysning, kommer ni nu att hoppa på en resa av enorm betydelse och möjligheter. Det är som om ni precis har slutat på lekskolan, och för första gången ser ni världen utanför. Det finns under och häpnadsvärda upplevelser som nu väntar er, och när ni väl vet mer om dem vet vi att ni aldrig kommer att tillbaka på denna tid. Era erfarenheter i dualitet kommer att visa sig nyttig, och ni kommer aldrig att behöva gå denna väg igen.

Det är bara sedan relativt nyligen som era sinnen har tillåtit möjligheten att förstå att ni är mycket mer än ni tidigare hade fått förstå. Med kommandet av Rymdåldern har ni utbredd era vyer, för att beakta ett annorlunda liv där ni har förmågan att resa bortom Jordens gränser. Det kommer att förefalla helt naturligt att lämna er vackra värld, och ta er plats vid vår sida. Som en civilisation är ni ombudsmedlemmar av den Galaktiska Federationen, och kommer att ges alla möjligheter, vilka kommer att öppna er mot ett underbart spännande liv. I jämförelse så har er Jord varit ett självpåtaget fängelse, från vilket ni nu erbjuds nycklarna till friheten.

Jag är SaLuSa från Sirius, och stolt över att vara associerad med de vackra själarna på Jorden. Den Galaktiska Federationen och Spirituella Hierarkin tror att ni är tillräckligt uppväckta för att acceptera möjligheten till Upplyftning som erbjuds er. Det krävs lite i utbyte, och ni kommer att veta om ni är redo att ta ett kvantum steg in i framtiden, och om ni är på vägen mot Upplyftningen. Många kommer redan att ha tagit detta beslut, men de som inte har beslutat kommer inte att förnekas möjligheten att förena sig med er, men tiden är nu kort. Ett beslut kommer behövas göras på det ena eller andra sättet mycket snart, eftersom alternativet till Upplyftning är vidare erfarenheter på en plats med dualitet. Vi skulle önska att ni alla lyfts upp, men fri vilja att välja annorlunda tar överhanden.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


söndag 23 maj 2010

SaLuSa 21 maj, 2010Jag är SaLuSa från Sirius and känner att det finns så mycket värme och känslor för oss.Vi skulle aldrig förorda våldsamheter, men Mänskligheten tar ibland till våld när dess ledare inte lyssnar på dem. Valen är så ofta förutbestämda, och folket är inte längre redo att acceptera sådant svekfullt handlande. Deras protester resulterar dock sällan i förändringar och om de demonstrerar så stoppas de med våld. Stämningen hos folket rör sig dock mot att uppnå sann demokrati, och ni kan finna att det finns en grad av oro i många länder. Energin som skapas har sin önskade effekt, och förändringar till det bättre kommer till. Förutom detta så fortsätter planen för radikala och vittgående förändringar i jämna steg, allt efter som tiden fortsätter att gå allt fortare. Tillsammans kommer de att frigöra er från klorna av mörka krafterna.

Ni är väl inne på slutsträckan, och Upplyftningen är något ni visste skulle bli en del av det när ni bestämde er för att uppleva dualitet. När ni ser runt omkring er och ser var ni nu står måste det vara uppenbart att ni inte kunde fortsätta mycket längre utan att hela systemet kollapsade. Vi är nu här för att se till att ni tar er säkert igenom den perioden, och att se till att händelserna är mycket mindre allvarliga än de annars kunde ha varit. På många sätt och vis så är vad ni nu går igenom höjden på era erfarenheter, och avslutar händelser som visar er vägen ut ur er nuvarande kris. De kanske inte är värst trevliga, men väsentliga om Ljuset skall tillåtas att blomstra. Ni kanske har lagt märke till plötsligheten i händelserna, och det kommer att vara så allt oftare. Mitt i allt det hela är det otvivelaktigt kaotiskt, och inget slut finns i sikte. Med vår fortgående hjälp kommer ni dock att se att till sist så kommer själar utav Ljuset ha tagit positioner av auktoritet, och kommer att kunna ha ett positivt inflytande på slutresultatet. Den gamla falangen är nästan slagna och de har inte längre den framtid som de hade tänkt sig. De har lidigt kraftiga motgångar i deras planer fokuserad på att dominera världen. Vi undrar om de verkligen trodde att Gud skulle tillåta dem att förhindra Upplyftningen och så som de nu börjar förstå så är svaret ett sjungande Nej!

Historiskt sett så har ni en historik av misslyckanden när ni når slutet på cykeln, men ni har helt klart lärt er något från dessa erfarenheter. Det var kanske huggest som stugget vid slutet av det förra århundradet, och om tiden skulle förlängas till godo för de med ett uppvaknande medvetande. Händelserna har dock visat att det var det korrekta beslutet, och det kollektiva medvetandet fortsätter att expandera allt snabbare. Ni uppnådde detta medan ni samtidigt gick igenom en av de värsta perioderna för mänskligheten. Detta vittnar om er uthållighet och ger ett rättfärdigande för tids förlängningen som ni fick. Det är sant att redan från början av denna sol cykel, så var intentionen att stödja er på alla tänkbara sätt så att kollektiv Upplyftning kunde äga rum. Nu står ni redo att ta emot oss så snart som det är godkänt att påbörjas. Med tanke på det arbetet som vi skall göra tillsammans, så är det nödvändigt att vi kommer snart hellre än senare. Ni börjar förstå det sättet på vilket vi opererar, och ni ger vederbörlig hänsyn till den försiktighet vi visar. Saker och ting måste göras på ett redigt sätt som ger folk säkerhet, och för att se till att det inte blir en reaktion baserad på rädsla. Var förvissad om att vi har planerat för alla möjligheter, men att vi arbetar mot ett harmoniskt förhållande med er.

Vi är de tysta och för det mesta osynliga styrkorna av Ljuset, som är så mycket närmare er än ni inser. Detta kommer naturligtvis att förändras när vi fullt kan avmantla och visa upp våra skepp, och då kommer ni att bli överväldigade när ni ser storleken på skeppen. De allra största kommer att hålla sig långt borta från Jorden, men ni kommer att se en del som är många kilometer i diameter och som har många små utforskningsskepp om bord, vilka är lämpade för att använda i er atmosfär. Den yttre ringen av skepp är i stort sett en skyddande barriär, för att se till att ovälkomna besökare inte tillåts att blanda sig i er utveckling. Förutom den galaktiska Federationen så ges tillåtelse till mycket få andra Varelser från andra civilisationer att ta sig in i er atmosfär eller att landa på Jorden. I vanliga fall är de besättningar på en vetenskaplig expedition, och ibland från andra Universum.

Utanför Jorden finns det erkända lagar och protokoll som gäller för alla resande i yttre rymden. Detta är en orsak till varför Människan är förhindrad att ta sina skepp utanför sitt solsystem, därför att han inte än erkänner eller förstår lagarna och är benägen att handla oansvarigt. Dessutom skulle Människan ta sina vapen med sig in i Rymden som han nu gör, och är beredd att använda dem och bryta sådana lagar. Ni kommer snart att bli tvungna att nedrusta alla krigs vapen, och när en sann fred har uppnåtts så kommer det inte att diskuteras eller ignoreras. Om de behölls så skulle det vara förgäves, eftersom inget kan gömmas från oss hur väl gömt det än är. I det förgångna så har era regeringar många gånger blivit varnade för faran som atomvapen utgör för Mänskligheten. Deras svar har varit precis det samma som när vi erbjöd att skapa fred på Jorden. Varje gång så har våra erbjudanden förkastats enligt order från Illuminati grupperna, som istället har föredragit att gå framåt med sin agenda för egenmakt.

Kanske att ni kan förstå vår försiktiga inställning när som ni snabbt banar vägen mot Upplyftningen. Det är länge sedan som vi startade ut på denna resa och vid dess avslutning önskar vi att det kommer till er som en högst betydelsefullt och njutbart tillfälle. Preparationerna har därför gjorts med detta i sinnet, och vi försäkrar er att det är precis som det skall bli. Vi är inte bara era vänner, men för många bland er är vi er familj och dessa förbindelser går flera tusen är tillbaka. Cykeln av dualitet är bara en stolpe på er väg tillbaka till Ljuset. Livet börjar åter igen för er när ni har lyfts upp och då kommer ni att ha återgått till nivåerna som ni lämnade i forntida dagar. Börja tänka på oss som En, eftersom vi i realiteten inte är något annorlunda från er, det är bara att vi är vid ett mer avancerat stadium än ert. Vi har samma önskningar som ni har, och vi söker också sanningen och kunskapen om Universumet som omger oss. Skaparen har gett oss alla ett odödligt liv, och all härlighet och oändliga skapelser att åtnjuta. Utvecklingen tar aldrig slut, och vi tjänar andra så att de också kan gynnas av vår kunskap.

Jag är SaLuSa från Sirius and känner att det finns så mycket värme och känslor för oss. För detta tackar vi er och lämnar er med vår kärlek och välsignelse.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012