Followers

PUTIN

lördag 21 januari 2017

SVENSKA -- Mike Quinsey, 20 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
20 januari 2017Ni bör alla nu har en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att bli. Tidpunkterna för händelserna ligger inte fast utan är ganska flexibla, och grundar sig på det bästa tillfället att åstadkomma respektive förändring. De kommer utan tvivel, så bli inte oroliga om tidpunkten inte motsvarar era förväntningar. De som har planerat er sista tid har kraft och befogenhet att göra det som är nödvändigt för att säkerställa genomförandet i enlighet med slutet på den här tidscykeln. Ni upplever redan ytterligare en period då tidsuppfattningen ökar i tempo och så kommer det att fortsätta. Låt inte yttre händelser påverka din egen resa, eftersom många grupper genomlever egna behov för att rensa sina lägre energier vilket måste göras om de ska ha någon chans att lyfta upp sina vibrationer. De som inte kan höja sig i takt med förändringarna kommer helt enkelt att följa en annan väg som är i överensstämmelse med deras behov.
En del av er väntar på valutaförändringar som kan ge er stor vinst. De flesta människor är omedvetna om sådana möjligheter, men var säkra på att snart kommer många valutor att stiga i värde. Så småningom är det tänkt att avskaffa fattigdom och nöd, och faktiskt ligger detta inte så långt borta. Under tiden kommer många att kämpa sig igenom förändringarna men kommer förhoppningsvis att lyftas upp av vetskapen att allt fortskrider på ett bra sätt. Er framtid är mycket ljus och för de flesta bortom era vildaste drömmar. Så håll ögonen på löftena om er framtid och var medvetna om att den i själva verket är helt säker och skyddad för att säkra er framgång.

De mörka Tjänarna kan inte längre hålla sina aktiviteter hemliga och sakta men säkert avslöjas deras handlingar vilket hindrar dem från att trappas upp. De trodde att de var oövervinnerliga, men utgick ifrån att Mänskligheten var utan det stöd som har kommit från utanför ert Solsystem. Ni för långt ifrån en hopplös kamp och när Ljusets Styrkor visar sina kort är segern säkrad. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många Ljusvarelser som övervakar era aktiviteter, och så långt som karma tillåter hjälper de er att uppnå den seger som ni blivit utlovade. En stor del av verksamheten och striderna mellan de Mörka och Ljusets krafter sker utom ert synhåll, och sker både inom och utanför Jorden.

Lyckligtvis överträffar de som arbetar för Ljuset kraftigt i antal de mörka Tjänarna som motsätter sig dem. Som ni säkert vet, bidrar Ljusarbetarna tyst till spridningen av Kärlek och Ljus och använder på intet sätt försåtliga eller negativa metoder. Kärleken är den mest kraftfulla energin i Universum och ondskans vibrationer kan inte förstöra den eller existera i dess närvaro. Så, kära vänner av Ljus, vackla aldrig i ert arbete med att sprida Ljuset, och ni kommer att uppnå betydligt mycket mera än ni kan föreställa er. Om tillräckligt många människor kommer samman i en hög kärleksvibration, skulle alla omedelbart lyftas upp utom räckhåll för de Mörka Tjänarna.
Såsom själar av Ljuset kan ni sprida det vitt och brett helt enkelt genom att gå bland dem som finns omkring er. Beroende på hur höga dina vibrationer är kommer du att ha viss effekt på dem som du i vissa fall kan känna. Åtminstone ger du säkert ut en "må bra”- energi och det är därför människor tycker om att vistas omkring dig. Din auraenergi kan ha många färger, som när den ses av en clairvoyant person beskrivs som mycket ren och ljus. Det är på det sättet en person som ger ut kärleksenergi skulle beskrivas. Din aura är din obestridliga ”ljussignatur" som visar hur väl och hur långt du har utvecklat dig andligt.

Det finns få, om någon, som läser en sådan kanalisering som är omedveten om att du har en eterisk kropp, och att det är din Ljuskropp som ibland kallas din Ljussignatur. Ju renare energi desto mer andlig är du och det innebär inte nödvändigtvis i religiös mening. Det är den gradvisa utvecklingen när en utvecklad själ ser alla andra som en del av helheten och därför Allt som Ett. Det är insikten om att alla är en aspekt av Universell Kärlek, "du är jag och jag är du". Det är ett mål som ska uppnås och att bli Ett med Gud. Det finns säkert en hel del att tänka igenom men med en sådan förståelse kan man hitta fullständig frid. Den är värd stort övervägande och kan lyfta upp er i de högre vibrationerna.

Livet är ett ständigt sökande efter Sanningen och de flesta själar söker svaren utanför sig själv, men hela tiden ligger den inom dig. Det kan ta tid att komma fram till den slutsatsen, och acceptansen kommer eftersom alla vägar leder till denna Enda Sanning. Det tar tid att hitta de svar som tillfredsställer din längtan efter en sådan förståelse, och alla själar kommer i något skede att följa en sådan väg till full förståelse. Längs vägen finns de som erbjuder en hjälpande hand när det behövs, och inte ber om någonting i gengäld. Deras glädje och lycka ligger i att ha hjälpt en annan själ under dess resa att finna vägen hem.

När du är redo att våga dig ut vet du det bortom allt tvivel, och forsar fram mot nästa steg i ditt äventyr. Många, många själar har gått före dig och vägen ligger klar och leder till uppfyllelse. Den för med sig fullkomlig glädje och en kärlek som saknar motstycke. Den smärta och det elände som du har upplevt kommer att passera, vilket kommer att kännas konstigt eftersom du kom från de högre världarna och föll in i dualitetens värld för att hjälpa till att visa andra vägen framåt.

Under dina tysta stunder kommer du absolut att veta att du inte är din kropp, utan en vacker själ som tagit sig an en inkarnation i de lägre vibrationerna för att hjälpa andra. På grund av detta har du fått mer erfarenhet och kan förstå det fysiska livets natur och kan hjälpa andra slutföra sin resa. Att tjäna andra är nyckelordet till utveckling allteftersom du inser att Allt är Ett. I en värld så full av oro och fara är det svårt att se vägen ut och hitta en väg som leder till frid och lycka. Men så är det, när de gamla tillvägagångssätten inte fungerar och inte vill ge plats för det nya. Så många själar har nu funnit Ljuset och deras förenade energi hjälper andra att vakna upp inför sanningen.

Tiden fortsätter att gå snabbare, så se till att du är förberedd inför Ascension (Uppstigningen) som ligger mycket nära, och kommer att inträffa i denna livstid för de flesta av er. Du bör vid det här laget veta hur mycket du har utvecklats och om du är på väg att göra uppstigningen. Håll blicken stadigt riktad framåt och låt ingenting distrahera ditt fokus. Hjälp finns alltid till hands så kalla på dina Guider närhelst du behöver hjälp, och var säker på att den kommer att ges. Det kanske inte blir exakt så som du bett om, men det kommer att hjälpa till att lösa dina problem. Dela dina tankar med dina Guider eftersom de tycker om att vara en del i dina livsupplevelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och över er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
   
Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 14 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 13 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag

13 januari 2017


Ni behöver bara se er omkring för att se att så mycket sker med er värld att den fullständigt sjuder av aktivitet. Sakta men säkert finner de som har att göra med de olika aspekterna av krig att det är svårt att fortsätta aktiviteterna med någon säkerhet, eftersom deras stöd inte är lika starkt som det var. Även Ljusets krafter är mer aktiva och uppnår mycket mer framgång än man tidigare väntat sig. Deras självförtroende växer och många är nu medvetna om att de får stöd av Ljuset. Så därför ökar deras framgång, vilken kommer att bli ännu större så snart de kan införa moderna eller ännu mer avancerade metoder.

En stor del av ert fokus ligger på den kommande revalveringen av era valutor, som nu har påbörjats. Dess påverkan kommer att bli enorm och resulterar i en världsmarknad (World Market Place) där alla länder har samma möjlighet att handla med varandra. När ni till slut kan hävda att alla existerar i en bekymmersfri värld, där fred har etablerats, sätter endast himlen gränsen för era ambitioner. Då kommer de mörka inte längre att finnas på Jorden och strålande fred och lycka regerar. Så fortsätt med ert goda arbete och tvivla aldrig på att resultatet blir något annat än det ni gillar.

Trots vad som kan tyckas ske fortlöper allting väl, och alla aktiviteter på er Jord övervakas ständigt av oss. Som vi tidigare har påpekat för er, tillämpas den fria viljan på alla själar men med den följer helt klart ansvaret för era handlingar. Det är därför ni alla vid livets slut får göra en tillbakablick för att se hur väl ni följde er livsplan, och var ni eventuellt missade den. Var medvetna om att varje episod kan spelas upp igen precis som den faktiskt hände, och mer i detalj visa era sanna avsikter och åtgärder. Vi upprepar att ingen dömer dig utom du själv. Resultatet blir att du kommer att ha bestämt dig för hur du ska tackla den erfarenheten igen, och då på ett sätt som ger dig möjlighet att lyckas utan att lämna dig med mer karma. Du får också all hjälp så att du kan övervinna alla problem som kan uppstå.

Var så säkra på att karma inte bara gäller negativa frågor, eftersom "goda gärningar" kan vägas mot negativa saker. Ingen är ute efter att lura dig eller skapa trubbel för dig, långt därifrån, eftersom dina guider alltid finns med dig och är redo att ge dig goda råd och hjälp. De kommer aldrig att straffa dig eller visa dig något annat än fullständig kärlek och vänlighet. Ingen själ behöver någonsin känna att de befinner sig bortom räddning, eftersom närhelst en själ bestämmer sig för att återvända till Ljuset, kommer deras guider gärna att hjälpa dem att komma helt tillbaka. "Att ge Service till Andra" är nyckelorden medan ni förflyttar er upp genom de högre dimensionerna.

Under den tid du befinner dig på Jorden tenderar du att få de uppgifter, som kommer att lyfta upp dig när de slutförts framgångsrikt. Men när du inte längre behöver erfarenheterna från de lägre dimensionerna för att utvecklas, kommer du att få mer att säga till om vad gäller i vilken riktning du går. Det bör dock påpekas, att du kan ha kommit till Jorden speciellt för att hjälpa de själar som kämpar, och i så fall, kan du automatiskt återvända till din hemplanet när du har avslutat ditt kontrakt. De av er som har kommit till Jorden för detta ändamål kommer normalt att vara medvetna om det och vet att ni är här på ett undervisnings-uppdrag. En hel del människor finns för närvarande på Jorden av den anledningen och kan med auktoritet inta positioner där deras kunskaper och erfarenheter kan bli mycket användbara.

En del av ert språng in i den Nya Världen kommer att föra er i kontakt med alla typer av uppfinningar som för er in i den Nya Tidsåldern. En del finns redan och har hållits gömda från er av dem som föredrar att hålla er i mörkret. Men vissa uppfinningar finns klara och gäller distribution, men innan de säkert kan introduceras kommer de naturligtvis att hållas tillbaka. Förarlösa bilar kommer så småningom att ta över och tiden närmar sig då bensin inte längre behövs för förbränningsmotorn. Ni står på randen till många stora förändringar som under tiden bara kan ges antydningar om.

Var förvissade om att så snart det är praktiskt genomförbart kommer många uppfinningar som förbättrar er livskvalitet att införas. Till exempel kommer förändringar inom transportmedlen att bli en underbar uppenbarelse. Avstånd blir då inte längre något problem eftersom hastigheten blir så snabb att den ligger bortom er föreställningsförmåga. Mängder av uppfinningar är redo att introduceras, uppfinningar som stoppats av de mörka och i själva verket har använts av dem till er nackdel. En del har dock släppts igenom, men bara om de även har varit till nytta för dem.

Ni håller precis på att lyfta er upp ur de mörka tidsåldrarna och det kommer inte att dröja länge innan ni glömmer de svårigheter det inneburit att leva i den här nuvarande tidscykeln. Sakta men säkert kommer nya innovationer att dyka upp, vilka erbjuder lösningar på era problem och i sin tur ger dig mer fritid till "dig själv". Dagar då ni praktiskt taget arbetar hela ert liv för att överleva, är räknade, och med tiden kommer också era penningsystem inte att behövas. Allt är på väg mot en total förändring i sättet ni nu lever, och ingenting kommer att tillåtas ta den möjligheten ifrån er.

De yngre generationerna bland er var redan "New Age" när de kom till Jorden, så ni förstår att om de bara får möjligheten så kommer de snabbt att ta er in i "det förlovade landet". De Högre Väsen som övervakar Jordens utveckling är väl medvetna om era behov, och har redan stakat ut er väg mot en underbar framtid genom Ascension. Absolut ingenting kan hindra er från att njuta av allt det som kommer och som ni med all rätt gör anspråk på. Livet kommer att anta ett helt annat utseende och på kort tid förändras och ha få likheter med det ni för närvarande upplever.

Era kollektiva tankar hjälper till att skapa framtidens mönster, så det är viktigt att tänka och agera positivt hela tiden. Faktum är att med tiden kommer talet att bli onödigt, eftersom det blir snabbare och mer effektivt att använda tankekraft. Den tiden ligger för närvarande långt borta, men det ger er en uppfattning om hur saker och ting kommer att utvecklas. Så du har allting att se fram emot, även om du befinner dig i den senare delen av ditt liv. Resan det här året kommer att bli full med agerande som hela tiden leder er vidare till slut på krig och till varaktig fred i världen.

Njut av framtidslöftena och var medvetna om att allt kommer att manifesteras inför er och att villkoren kommer att förändras efter ert tycke   och nöje. Var och en av er har bidragit till utformningen av de gåvor som väntar er, och många vänner från många livstider kommer också att välkomna er med öppna armar och med välsignelser. Vilken glad och lycklig tid som kommer! Firandet börjar allteftersom ni återkommer hem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 7 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey: 6 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
6 januari 2017


Ni befinner er i början på ett år som säkert blir spännande, även om ni i det här skedet inte kan se hur det kommer att utvecklas. Det kommer säkert att bli givande eftersom det kommer att medföra många godtagbara förändringar vilka länge har förutspåtts. Det kommer att bli det år då de resultat uppnås som man länge har arbetat för, och som utlovar att ta er in i den Nya Tidsåldern ridande på den våg som sveper bort mycket av det gamla. Till en början kommer det att verka kaotiskt eftersom de mörka Tjänarna bekämpar förändringen då de ser sin dominans glida iväg. Tyst och utan något krångel har scenen gjorts klar inför de förändringar som snabbt kommer att hjälpa till att etablera ett nytt sätt att regera inför den Nya Tidsåldern.
Inse att den utmaning det innebär att befria er från det mörkas onda plan att permanent hålla er fångna, har klarats av och har äntligen gett er möjlighet att bli helt fria från dess kontroll. De av er som arbetar för Ljuset kan nu gå framåt med tillförsikt, i vetskap om att det här Nya Året kommer att se det yttre beviset på att allt är väl, och att verkliga framsteg inte längre kan förhindras. Planen för Mänskligheten är i full gång och stöds nu av en kraftfull grupp Ljusvarelser från ert yttre Solsystem. Det finns även andra som också har kommit till er hjälp, och deras närvaro försäkrar att inga andra varelser kan störa vägen till Ljuset.
Allt går framåt mycket bra. Där ni kan ha era tvivel, kom ihåg att medan ni är kvar i de lägre vibrationerna kommer det att finnas en blandning som låter de mörka tjänarna fortfarande spela sitt spel. Ni ser det som en mycket allvarlig situation, men den finns bara så länge karma fortfarande återstår att balansera. Under århundradenas lopp har så mycket karma hopat sig som nu måste rensas ut, och låta vibrationerna lyfta upp er, upp in i de högre världarna. De själar som inte klarar av att höja sig kommer att fortsätta sin utveckling på en lämplig nivå som kommer att se till att de får framtida möjligheter att göra uppstigningen.
Sann Fred i världen kan inte uppnås förrän Kabalen har tystats och deras hantlangare flyttats bort eller dragit sig tillbaka. Processen att rensa Jorden från de mörka tjänarna har pågått under en ganska lång tid, och ger nu äntligen anmärkningsvärda resultat. Det är oordning i deras led eftersom deras makt har minskat drastiskt. Många flyttar till säkrare områden och till länder där de accepteras, men oavsett var de gömmer sig kommer de att hittas eftersom det inte finns något gömställe där de är säkra. En del hoppades kunna flytta bort från Jorden, men den rymningsvägen har redan blockerats, och de kommer att ställas till svars för de handlingar de utfört mot de personer som tillhör Ljuset.
Det finns mycket som äger rum utanför er vetskap, dolt så att nyheterna inte kommer ut. De mörka tjänarnas tentakler sträcker sig vitt och brett och det finns så mycket mutor, utpressning och bedrägeri att det är svårt för er att veta vad som representerar sanningen. Det är därför ni ett antal gånger blivit informerade om att använda er intuitiva förmåga för att urskilja sanningen från osanningar. Använd en pålitlig källa såsom David Wilcock. Genom honom kommer ni snart att lära er vem eller vad ni kan lita på. När tiden är den rätta kommer ni att få börja lära er om de sanna händelserna under de senaste 50 åren eller mer, händelser som har förmörkats med osanningar och lögner.
Sanningen har fifflats med eller förvanskats så till den milda grad att när den avslöjas kommer den att lämna er helt häpna och förvånade. Förvanskningen går till och med så långt tillbaka som till er nutidshistoria och även till Atlantis tid. Er historia kommer att behöva skrivas om så att ni förstår er utvecklings sanna historia. Det är först på senare tid som sanningen har börjat komma upp till ytan och hitintills dolda dokument har kommit fram i ljuset som stöder den. Ni behöver hålla ert sinne öppet, annars kan ni fastna och kan inte gå vidare. Eftersom de flesta av er står på olika nivåer i er utveckling kan vissa avslöjanden bli för mycket att acceptera. Lägg då den informationen åt sidan så kan du alltid komma tillbaka till den om det behövs.
En del av er undrar säkert varför den som är en så liten och ganska obetydlig civilisation ska locka så mycket universell uppmärksamhet. Om ni inte har lärt er varför förrän nu, var medvetna om att det beror på att ni har åtagit er att göra uppstigningen i era fysiska kroppar. Vad man kan minnas har det aldrig hänt tidigare, så många andra civilisationer i ert universum är intresserade av att se resultatet. Var säkra på att ni inte på något sätt befinner er i fara eftersom varje själ åtföljs av Högre Väsen. Upplevelsen blir helt säkert spännande och utan tvivel ihågkommen under en mycket lång tid framöver, särskilt eftersom ni i och med Uppstigningen befinner er i en perfekt kropp fri från alla brister och åldrande.
Även om ni fick ta emot mer om sanningen skulle det troligen bara virra till det för er. Saker och ting går nu snabbare igen och allteftersom fler förändringar kommer ut kommer ni att finna det svårt att hålla jämna steg med dem, eftersom ni har mycket att lära under en mycket kort tid. Höjdpunkten kommer sannolikt att bli era Rymdvänners ankomst på jorden, och att möta era bröder och systrar från Inre Jorden kommer säkert att bli mycket spännande. Uppenbarligen kan det inte ske förrän det är fullständig fred på Jorden vilket redan nu gradvis håller på att uppnås, vilket ni kan följa om ni regelbundet läser era Internet-nyheter.
Sanningen kommer ut sakta men säkert och återigen kommer era intuitiva förmågor att kunna sortera ut den mot rena lögner eller fiktion. Sedan 2012 har mängden information som släpps ökat och de rätta själarna för att hantera den finns redan bland er. Det har alltid funnits en storslagen plan med hjälp av vilken ni vid lämplig tidpunkt skulle lyftas upp. Den tiden är här nu och det har aldrig funnits en så stor möjlighet presenterad för er som nu. Vägen ligger tydligt angiven och så länge ni håller er inom Ljuset finns det ingen anledning till varför ni skulle missa. Allteftersom tiden går, kommer fler kära att dra sig närmare er, och ni kan vara säkra på att all hjälp kommer att ges för att säkerställa er framgångsrika Uppstigning.
Kära vänner, er tid har kommit för att tänka i termer av att det finns inget annat än framgång vad gäller er framtid. På vår nivå ser vi er glädjas och så lyckliga över att ni äntligen har hittat er sanna väg till de högre dimensionerna. Er långa färd genom många, många utmanande erfarenheter är äntligen i sitt slutskede. Era välförtjänade belöningar kommer till er med frihet från inblandningen från de mörka tjänarna. Ni kommer att lämna de lägre dimensionerna och helt återgå till Ljuset, och ha slutfört era resor i de lägre dimensionerna.
Ert Nya År har börjat, och jag önskar er alla allt det ni önskar er. Ni har kraftfulla Varelser med er som lyfter upp er när ni är nere och för in helande skratt i ert liv. Som alltid lämnar jag er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012